2010, ഡിസംബർ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്രാർത്ഥന

2010, ഡിസംബർ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഡിസംബർമഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞ ഡിസംബറിന്റെ മഞ്ഞിന്റെ നിറമുള്ള ഓർമ്മകൾ...

2010, ഡിസംബർ 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഇലകളുടെ പ്രണയം“ഉരുകി നിന്നാത്മാവിനാഴങ്ങളിൽ വീണു പൊലിയുമ്പൊഴാണെന്റെ സ്വർഗ്ഗം...”

Blog Widget by LinkWithin

കൂട്ടുകാർ

പ്രീയപ്പെട്ടവ‌

എന്നെ പറ്റി

എന്റെ ഫോട്ടോ
വെച്ചൂർ/വൈക്കം -- ടി. നഗർ/ചെന്നൈ, കോട്ടയം/കേരളം -- തമിഴ്നാട്, India
ഞാൻ: കുറെ ഓർമ്മകൾ, കുറെ ബന്ധങ്ങൾ, കുറെ പാട്ടുകൾ, കുറെ യാത്രകൾ പിന്നെ ഒരു കാമറയും...

ദാണ്ടെ ഇവടേം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP